pijl

Ledennieuws

De Algemen Ledenvergadering is uitgesteld tot na de coronacrisis

Bij de uitwerking van de Regionale Energiestrategi (RES), in de komende jaren, hebben we dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden en actieve leden voor andere functies                                                                                                                       aan melder 

Zonnepanelen

Samen met het Buurtcollectief Den Helder zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken tot het plaatsen van zonnepanelen op buurthuizen.

Voor de buurthuizen Viskom, Kraaiennest en De Boerderij zijn al gevorderde plannen.

Streefdatum plaatsen zonnepanelen Viskom  en Kraaiennest is half februari 2020.

Meer weten neem contact op met onze penningmeester

Regionale Energiestrategie Noord Holland Noord (RES)

Met de ondertekening van het nationale Klimaatakkoord is vormgegeven aan de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Daarin is overeengekomen dat de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden moet blijven (streven is 1,5 graad). Met het Klimaatakkoord zet Nederland de volgende stap op de weg naar een totale energietransitie, met als einddoel 95% CO2 reductie in 2050. Als afgesproken tussenstap op weg naar het einddoel is het eerste ijkpunt gezet op 2030, met de doelstelling 49% CO2 reductie ten opzichte van 1990. Om dit te bereiken zijn hiervoor in het Klimaatakkoord vele maatregelen benoemd. Een daarvan is de Regionale Energie Strategie, de RES.

Voor het uitwerken en realiseren van deze doelen is regionaal en lokaal maatwerk nodig. Het vraagt om nieuwe manieren van intensieve samenwerking tussen overheden, netwerkbeheerders, inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Daarom hebben de overheden in het Interbestuurlijke Programma (februari 2018) afgesproken een meerjarige programmatische nationale aanpak toe te passen, dat door 30 regio’s Nederland-breed wordt uitgevoerd. De regio Noord Holland Noord (NHN) is één van deze 30 RES-regio’s. De deel-regio Alkmaar vormen samen met de Kop van Noord Holland en West Friesland NHN.
De Eendragt doet actief mee in de discussie op regionaal en plaatselijk niveau. Twee bestuursleden bezoeken de discussiedagen. Graag willen we ze laten begeleiden door inwoners (Kop van Noord Holland) die geïnteresseerd zijn in de duurzame ontwikkeling van onze regio. Betrokken zijn we allemaal

Contact hiervoor.                    Meer over RES 

Concept RES Deelregio Kop van NH

Ontwikkelingen 

SDE+-regeling vanaf 2020 verbreed naar CO2-reductie

Eendragt leden

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) met ingang vanaf 2020 wordt verbreed naar CO2-reductie.

Lees meer..........

Steun voor lokale energie-initiatieven

Eendragt leden

6 maart 2019

De gemeente Barneveld stelt de komende twee jaar in totaal 100.000 euro subsidie beschikbaar voor het oprichten van lokale coöperaties. Die samenwerkingsverbanden kunnen plannen uitwerken voor het opwekken van duurzame energie én energiebesparing.

Lees meer........

ECI reikt energiecoöperaties de helpende hand

Eendragt leden

                                                                 26 november 2019

Burgers die zelf hun energie willen opwekken, hebben een nieuwe bondgenoot: het Energy Commons Institute (ECI).

Lees meer.......

 

Bewoners enthousiasmeren voor de warmtetransitie

                                                                    4 november 2019

Eendragt leden

In de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving komen in veel gemeenten nieuwe warmtenetten in beeld. Bewoners zijn in eerste instantie niet altijd enthousiast over een overstap naar stadsverwarming. De Metropoolregio Amsterdam ontwikkelt expertise om het draagvlak voor de warmtetransitie te vergroten.

Lees meer........                                        

Consumenten wekken zelf 70 procent meer duurzame energie op’

                                                               29 november 2019

Eendragt leden

De productie van duurzame energie door burgercollectieven is in 2019 met bijna 70% toegenomen. Er is nu 119 MWp aan collectief zonvermogen en 193 MW aan collectieve wind in eigendom van energiecoöperaties, opgeteld genoeg stroom voor ruim 235.000 huishoudens. 

Lees meer.....

Een radicaal realistische visie op klimaatherstel

20 november 2018

natuur

Volgens het laatste rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change, ’s werelds grootste wetenschappelijke autoriteit op het gebied van opwarming van de aarde 

Lees meer........

Energiecoöperatie Houten realiseert 780 zonnepanelen bij Zachtfruit Schalkwijk

Eendragt leden

Energiecoöperatie Opgewekt Houten laat 780 zonnepanelen bij Zachtfruit Schalkwijk. Deelnemers aan het collectieve pv-projecten zijn inwoners van Houten en buurgemeentes.

Lees meer..........

Gasvrij? De gemeente kiest hoe

Eendragt leden

26 november 2019

Leidraad Van een warmtenet tot een elektrische warmtepomp. Het Planbureau voor de Leefomgeving inventariseerde de opties.

Lees meer........