pijl

Regionale Energiestrategie Noord Holland Noord

Samenvatting Startnotitie

Inleiding: wat is RES?


Met de ondertekening van het nationale Klimaatakkoord is vormgegeven aan de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Daarin is overeengekomen dat de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden moet blijven (streven is 1,5 graad). Met het Klimaatakkoord zet Nederland de volgende stap op de weg naar een totale energietransitie, met als einddoel 95% CO2 reductie in 2050. Als afgesproken tussenstap op weg naar het einddoel is het eerste ijkpunt gezet op 2030, met de doelstelling 49% CO2 reductie ten opzichte van 1990. Om dit te bereiken zijn hiervoor in het Klimaatakkoord vele maatregelen benoemd. Een daarvan is de Regionale Energie Strategie, de RES.
Om 49% CO2 reductie in 2030 te behalen is naast een forse energiebesparing grootschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit nodig. De doelstelling voor 2030 maakt dat dit in totaal om 84 TWh gaat. Landelijk is bepaald dat op zee 49 TWh komt en op land 35 TWh. Daarnaast wordt verwacht dat de toename van ‘kleinschalig zon op daken’ een productie van totaal 7 TWh zal opleveren.
Het landelijk programma RES vraagt om een invulling van de 35 Twh op land aan de hand van bewezen technieken zoals zonneweiden en wind, zodat realisatie voor 2030 ook kan worden gehaald.
Voor het uitwerken en realiseren van deze doelen is regionaal en lokaal maatwerk nodig. Het vraagt om nieuwe manieren van intensieve samenwerking tussen overheden, netwerkbeheerders, inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Daarom hebben de overheden in het Interbestuurlijke Programma (februari 2018) afgesproken een meerjarige programmatische nationale aanpak toe te passen, dat door 30 regio’s Nederland-breed wordt uitgevoerd. De regio Noord Holland Noord (NHN) is één van deze 30 RES-regio’s. De deel-regio Alkmaar vormen samen met de Kop van Noord Holland en West Friesland NHN.

                                                                                                                                                        Lees verder..........