pijl

De Eendragt

De naamgever

De Ledenvergadering

 

De Algemene Ledenvergadering 2019 wordt gehouden op donderdag 23 mei 2019 aanvang 20:00 uur

Lokatie Galerie Windkracht 13 Weststraat 107 - 109 1781BZ Den Helder

Agenda 

   Download  

1) Opening door de voorzitter Dhr. M.J. Haasnoot en vaststellen van de agenda.

2) Vaststellen van het concept verslag van de ALV van 24 mei 2018.

3) verslag van de Penningmeester de heer G.K. Harte naar aanleiding van de financiële jaarstukken van 2018 (Voor leden nu al zichtbaar op hun portaal op de website www.eendragtig.nl).

4) a) Verslag van de kascontrole cie. Dhr. W Dijkstra en J. de Klerk over het gevoerde financiële beleid.

 1. b) Vz. vraagt de leden decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.
 2. c) Verkiezing nieuw kascontrolecommissielid.

5) Bepalen rente van de certificaten over 2018. Het bestuur stelt voor om dit te bepalen op 5 %.

6) Verkiezing nieuwe bestuursleden. Peter Leydeckers is aftredend en niet herkiesbaar. Kandidaat-bestuursleden kunnen zich tot de ALV 2019 melden bij de secretaris via E-mail fvanvliet51@hetnet.nl of telefoon 0623-442712 of 0683-235295.

 

7) Voorstel wijziging  Statuten en huishoudelijk reglement. De stukken hierover vindt u op de website www.eendragtig.nl.

8) Kort overzicht over Eendragt projecten en duurzame (energie) projecten waarin wordt geparticipeerd:

 1. De Vestas V29/225 windturbine op “het Nieuwland” te Den Helder door F. van Muijden.
 2. De 62 PV-projecten (11 bij organisaties en 51 bij leden) door de Vz.
 3. De Skystream 2,4 kW/3,6 m windturbine bij de Helderse Vallei in Den Helder door de Vz.
 4. “Mijn Eendragt” (leveren van stroom aan leden m.b.v. onze V-29 windturbine) door G.K. Harte.
 5. Project Rescoop.nl/Energiesamen, Vz. of .F. van Muijden
 6. Coöperatief Flevoland (= deelname in V-52 in Flevoland) door de Vz. of .F. van Muijden.
 7. De Vestas V-47/660 Windturbine op “het Kerststalletje” te Den Helder door F. van Muijden.
 8. De 7 EWT 900/52 Windturbines van “Windpark Westeinde” Hollands Kroon door F. van Muijden.
 9. Nieuw PV-project met de Helderse buurthuizen door Eljo Vos-Brandjes.

9) Rondvraag.

10) Sluiting door de voorzitter rond 21.30 uur. Daarna versnapering met tot ca. 22.30 uur lezing met twee onderwerpen nl het toepassen van infraroodverwarming als hoofd- of als bijverwarming in uw woning en het toepassen van ThermoShield. Een oppervlaktebehandeling met opmerkelijke duurzame eigenschappen.

Infrarood verwarming: De warmte van infrarood kennen we allemaal. De warmte van een infrarood paneel ervaart u als de warmte die de zon afgeeft om de aarde te verwarmen. Infrarood panelen zijn er in vele vormen en maten en in ieder huis toepasbaar. Elektriciteit wordt omgezet in een aangename warmte en zeker in combinatie met zonnepanelen wordt u dus minder afhankelijk van steeds schaarser en duurder wordende fossiele brandstoffen. De veel te vroeg overleden Professor Dr.  Wubbo Ockels was vol lof over dit product. Meer weten. Komt u kijken en luisteren naar Anne Pruis van Bespaar Adviseur.

ThermoShield is een hightech keramisch filter. Samen met andere bestanddelen laat het zich verwerken als muurverf. Het keramische filter heeft een grote, positieve invloed op de temperatuur -en vochtregulering, lichtreflectie en de akoestiek. Het is ultra dun, extreem sterk en elastisch en wordt binnen en buiten toegepast. Het is bovendien een gecertificeerd milieuvriendelijk vloeibaar keramisch filter met een zeer lange levensduur en eigenschappen, die zowel het leefcomfort en binnenklimaat in een ruimte verbeteren en de energiekosten verlagen. Nieuwsgierig  geworden? Henk van Leeuwen vertelt u er graag meer over.

Namens het bestuur F. van Vliet, Secretaris. Afberichten gaarne per E-mail fvanvliet51@hetnet.nl   of per telefoon 0683-235295 of 0623-442712

Wijziging Statuten Eendragt ledenNoot: Voor het vaststellen van de statutenwijziging moet twee/derde van de leden ter vergadering aanwezig zijn Indien dit niet het geval is, wordt er binnen een maand een tweede ledenvergadering uitgeschreven.

Wijziging Huishoudelijk reglemet   

Eendragt leden

Concept Verslag van de Algemene ledenvergadering van de Helderse Coöperatieve Windmolen Vereniging ‘de Eendragt’ u.a.

  Download

 

De ALV werd gehouden op donderdag 24 mei 2018 in Galerie Windkracht 13 Weststraat 107-109 1781BZ Den Helder. Aanvang 20:00 uur.

Agendapunten:

1.   Om 20:07 uur opent de voorzitter M.J. Haasnoot de vergadering. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2.   Aanwezig zijn 23 leden plus 7 leden van het bestuur. Er zijn 12 leden die afbericht hebben.

a) Het concept verslag van de ALV van woensdag 17 mei 2017. Op- en of aanmerkingen:geen, het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Met dank aan de samensteller.

3. De Penningmeester Krijn Harte geeft korte maar heldere uiteenzetting over de financiële jaarstukken van het boekjaar 2017. De stukken zijn in te zien op www.eendragtig.nl op het portaal van de leden.

4. De kascontrolecommissie G. Manshanden en W.Dijkstra. De kascontrole is gehouden op 14 mei bij de penningmeester thuis ook aanwezig de tweede penningmeester, Eljo Vos. Beide heren hebben een verklaring opgemaakt welke wordt voorgelezen door Gerard Manshanden. Verkorte weergave van het verslag: de boekhouding is inzichtelijk en op orde, er zijn geen op- en of aanmerkingen. De kascontrole commissie heeft alle stukken goed kunnen beoordelen. De commissie stelt voor decharge te verlenen aan het bestuur.

a) De vergadering verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.

b)Verkiezing nieuw lid voor de kascontrole commissie. Er is een nieuwe kandidaat namelijk John de Klerk. Wiebe Dijkstra en John de Klerk vormen de kascontrolecommissie voor het komende verenigingsjaar. Zij kunnen indien nodig terugvallen op Gerard Manshanden. Het bestuur dankt Gerard voor zijn inzet.

5. Bepalen van de rente van de certificaten over het jaar 2017. Het bestuur stelt voor om dit vast te stellen op 5%. De leden gaan hiermee akkoord.

6. Verkiezing nieuwe bestuursleden. Er zijn dit jaar geen mutaties echter de voorzitter doet een oproep aan de leden om zich kandidaat te stellen voor bestuursfuncties. Tijdens de vergadering is er echter niemand die zich meldt. Hans Verhoef is vorig jaar afgetreden maar kon toen niet op de ALV aanwezig zijn. Hans is een van de oprichters van onze vereniging en na 24 jaar was de tijd gekomen om afscheid te nemen. Een passend afscheidscadeau is zonder meer op zijn plaats. De voorzitter geeft Hans onder dankzegging voor zijn jarenlange inzet een waardebon voor de aanschaf van een kunstwerk naar keuze.

7. Zon- en windprojecten: Over de gehele linie was 2017 een gemiddeld windjaar. Frits van Muijden houdt al vele jaren de meterstanden van de molens bij, niet alleen die van De Eendragt maar ook van de molens waarin De Eendragt deelneemt. Vanaf het moment dat De Eendragt is begonnen met het opwekken van stroom tot het einde van december 2017 heeft de teller 237.352.514 KWh bereikt.

a) VESTAS V29/225 windturbine op Het Nieuwland te Den Helder. Er zijn nagenoeg geen storingen geweest. De opbrengst was 346.404. KWh.

b) VESTAS V-47 windturbine Het Kerststalletje te Den Helder. De molen draait veelal zonder storing wel is de tandwielkast vervangen. De opbrengst was 1.218.776 KWh.

c) De 7 stuks Vestas-NegMicon 900/52 windturbines van het Windpark Westeinde. De molens draaiden zonder noemenswaardige problemen. De opbrengst in 2017 was 16.242.828 KWh. Het park is op 5 april 2018 ontmanteld en de oude molens worden op een locatie opgebouwd ergens in Kazachstan. Als alles volgens de planning verloopt draait het vernieuwde park voor 1 september van dit jaar. De coördinatie voor dit project is in handen van Topwind. Er komt een verharde weg achter de molens langs. Het onderhoud van de molens wordt de komende jaren uitgevoerd door de leverancier EWT. De reeds aanwezige trafo’s worden hergebruikt en krijgen in tegenstelling tot nu een plaats in de molen. De nieuwe turbines geven een hoger rendement en minder geluid.

d) De 62 PV-projecten (11 bij organisaties en 51 bij leden). De totale opbrengst van deze 62 zonnepanelen sets is nu circa 37.000 KWh per kalenderjaar. Het maandelijks rapporteren van de opbrengst gaat over het algemeen goed. Er is een klein aantal leden die dit niet consequent doet.

e) De Skystream, de kleine windmolen bij de Helderse Vallei. De molen draait gezien de locatie en de masthoogte redelijk goed. Dit zal in de toekomst echter nog afnemen door de groei van de bomen in de directe omgeving. De opbrengst voor 2017 was 888 KWh. De opbrengst komt ten goede aan de Helderse Vallei.

f) Mijn Eendragt, het leveren van elektrische energie aan leden:Op dit moment zijn er 76 deelnemers. Het landelijk gemiddelde elektriciteitverbruik ligt per huishouden op 3.500 KWh per jaar, dit loopt jaarlijks iets op. Gezien het verbruik van de reeds aanwezige deelnemers zouden we kunnen doorgroeien naar circa 100 deelnemers. Bestuur gaat kijken hoe en wanneer dit gaat gebeuren. Vanaf 1 januari 2018 is Mijn Eendragt samengevoegd met HVC kringloop energie. Door de invoering van de AVG zijn de facturen per mail komen te vervallen. Deze zijn nu raadpleegbaar in uw webportaal.

g) De Eendragt heeft met zes andere windcoöperaties een windmolen in Flevoland gekocht. Dit was de enige manier om als belanghebbende te worden aangemerkt en zo te kunnen investeren in Flevoland. Zoals bekend is investeren in onze eigen provincie zo goed als onmogelijk. Het project loopt niet lekker en voor het afgelopen jaar staat er een verliespost in de boekhouding. Verder is er een lening verstrekt aan Windpark Zeewolde. In het nieuw te bouwen windpark komen 91 windmolens hiervoor heeft het ministerie een SDE beschikking afgegeven.

h) Rescoop, Deze vereniging is ontstaan uit ODE en inmiddels uitgegroeid tot een vereniging met een groot aantal leden. Ook de Eendragt is hierbij aangesloten. Door de grote van deze vereniging hebben zij ook een stem bij de overheid.

i) Biocoal: Dit project is ondanks een aanzienlijke inspanning van de zijde van de Eendragt gestopt. Voornamelijk door een tekort aan biomassa. In Den Helder zelf is zo’n 2000 ton voorhanden tegen een benodigde hoeveelheid van 5000 ton. Dit is dan voor een installatie die wat betreft omvang al behoorlijk is gereduceerd en niet kleiner gemaakt kan worden. Er is gesproken met Sortiva om het tekort aan biomassa aan te vullen echter na het bekijken van een werkende installatie in de Achterhoek heeft Sortiva besloten om zelf een Biocoal installatie aan te schaffen en te gaan exploiteren. De overleg partners in dit project Woningstichting en de Gemeente Den Helder gaan nu onderzoeken of er alsnog een kleine installatie gebouwd kan worden. De Eendragt is hiervoor echter niet uitgenodigd.

8. Rondvraag: 1: Negen jaar geleden zijn er door de Eendragt zonnepanelen beschikbaar gesteld aan een aantal leden en organisaties. Worden deze panelen en omvormers nog vervangen voor modernere uitvoeringen? Nee, de prijsstelling van zonnepanelen is zodanig dat een ieder die dat wil deze zelf kan aanschaffen. Misschien gaat het bestuur op termijn nog kijken voor en vervangingsplan voor de omvormers dit is echter afhankelijk van de noodzakelijkheid en de financiële situatie van de vereniging. Bij het vervangen van de omvormer naar 700 Watt is het verplicht om deze op een aparte groep de zetten. 2: Neemt de opbrengst van de zonnepanelen in de loop der tijd af? Ja, de panelen lopen iets terug en de door de Eendragt geleverde omvormers pieken af. De verwachte levensduur van de panelen is 30 jaar. 3: De postcoderoos, gaat de vereniging daar iets mee doen? Nee, er is contact geweest met de belastingdienst en de enige kans daarop is voor zeer kleine projecten. De Eendragt heeft ooit subsidie ontvangen voor de V-29 en helaas dan houdt het op. 4: Is een certificaat van de Eendragt bij overlijden overdraagbaar? Ja, Wanneer iemand overlijdt kunnen de erven op vertoon van het certificaat en een verklaring van erfrecht contact opnemen met de penningmeester. Deze gaat na controle over tot uitbetaling. Er komt geen notaris aan te pas. Wellicht is het handig om de familie voortijdig te informeren over het bestaan van deze certificaten. 5: Is het mogelijk dat door de komst van subsidievrije windparken op zee de subsidie voor de windparken op het land in het gedrang komt? Nee, dat ligt niet voor de hand. De bouwkosten op het land liggen aanzienlijk lager. 6: Het Huis van de Wind is niet erg representatief. Wat gaat de vereniging doen om het aantrekkelijk te maken. Voor het huidige pand niets meer dit moet op 1 juni leeg worden opgeleverd vanwege de geplande sloop. Voor de toekomst is het nog even koffiedik kijken.

9. Sluiting, De Voorzitter sluit de vergadering om 21:50 uur. Na een korte pauze met een drankje en een hapje volgt een korte lezing van Pieter Jan Duijneveld over de hybride cv ketel.

10 NB, Door de invoering van de AVG, Algemene verordening gegevens bescherming, is de opzet van dit verslag iets anders dan u van ons gewend bent. Zo ontbreken de namen van de leden die zich hebben afgemeld voor de vergadering en ook de namen van de mensen die iets hebben gevraagd of opgemerkt tijdens de vergadering. Het bestuur vraagt hiervoor uw begrip.

 

Samenstelling van het dagelijks bestuur:

 

M.J. Haasnoot, Voorzitter  2017-2021

F van Vliet, secretaris 2016-2020

K. Harte, Penningmeester, 2016-2020

En de leden:

M. Winters, 2017-2021

M.van Muijden, 2016-2020

Mw E. Vos Brandjes, 2017-2021

P. Leijdeckers, 2015-2019

De kascontrolecommissieleden zijn:

W. Dijkstra en J.P de Klerk

 

De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden in: 

Eendragt leden 

Weststraat 107-109

1781 BZ Den Helder

Alle leden krijgen een uitnodiging via nieuwsbrief (e-mail)

De financiele bescheiden zijn voor leden in te zien op hun webportaal. 

Eendragt leden

 

 

 

 

 

 

                                  Archief

Eendragt leden

 

De eerste excursie

Bankje bij de V29

Excursie

Excursie

Excursie

eten na excursie