pijl

Leden

Ieder lid is verplicht tenminste € 50,00 als lening aan de vereniging te verstrekken. ( art 4 lid 1 statuten)  Dit gebeurt via een certificaat van inleg. We hebben certificaten vanaf € 10,00 oplopend tot € 5000,00.Op deze certificaten wordt jaarlijks rente uitgekeerd. De ledenvergadering bepaald de hoogte van deze jaarrente.

De hoogte van de inleg bepaald ook het stemrecht op de ledenvergadering. De statuten zeggen hierover: (Art. 15 lid 3) De stemmen worden verdeeld naar rato van het geïnvesteerde bedrag per lid. 

- een investering van vijftig euro (€ 50,--) tot vijfhonderd euro (€ 500,--) geeft een recht op één stem

- een investering van vijfhonderd euro (€ 500,--) tot twee duizend tweehonderd en vijftig euro (€ 2.250,--) geeft recht op twee stemmen

- een investering van twee duizend en vijftig euro (2.250,--) tot vierduizend vijf honderd euro (€ 4.500,--) geeft recht op drie stemmen

- een investering van meer dan vierduizend vijf honderd euro (€ 4.500,--) geeft recht op vier stemmen

Bij het beeindigen van het lidmaatschap zal de vereniging het certificaat weer terugnemen tegen 100% van de aankoopwaarde.  

Note: momenteel wordt gewerkt een een statuten wijziging voor "one man one vote"

Wat doe we voor en met de leden

Via het pilotproject mijn eendragt leveren we elektriciteit aan leden. We doen dat momenteel alleen van de molen V29 (bij het zwembad). Deze levert genoeg energie voor 90 huishoudens.

Momenteel wordt er bekeken of we het project kunnen uitbreiden met de molen V47 die op de nieuwe haven staat. Een en ander is afhankelijk van de opbrengst van andere projecten zoals WP Westeinde om de goedkope stroom te kunnen financieren.

Verder willen we leden zoveel mogelijk informeren over operatie “van gas los”. Het is nu nog een zeer onduidelijke operatie Voor het verwarmen van onze woningen zullen er keuzes gaat moeten worden, en dat is dan weer afhankelijk van wat er wordt aangeboden. Gemeentelijk beleid in deze is belangrijk en het moet vroegtijdig duidelijk. Zij moeten duidelijk maken of er een warmtenet danwel een voorziening met waterstof komt of dat bewoners zelf aan de slag moeten.

Als bestuur van De eendragt zullen we deze ontwikkelingen nauwgezet volgen. We vragen hiervoor wel ondersteuning van de leden. Met geïnteresseerden en deskundigen op dit willen we een zo goed mogelijke voorlichting verzorgen. Onder energietransitie- van gas los, op deze website, vindt u meer informatie.